This paper argues that this government succeeded in creating the foundation of the different fields in the government like public education, health, peace and order, but failed in preventing the rising tension between its armed forces and Aguinaldo’s troops, which later on led to a war that claimed thousands of lives and destroyed a great number of property and infrastructures.

Ang edukasyon sa panahon ng mga Amerikano ang isa sa mga naganap na pagbabago sa Pilipinos pagkaraan ng panahon ng mga Kastila.

Isang malaking pagbabago ang ginawa ng mga Amerikano sa pagdating nila sa Pilinas. Ang edukasyon noon bago dumating ang mga kastila ay kabaligtaran ng sistema sa panahon ng amerikano.

Bagama’t pinalitan lamang ito ng isang pamahalaang sibil pagdating ng 1901, ang mga programa at gawaing pang-administratibo at pandiplomatikong isinulong nito sa unang anim na buwan ng kanyang pamamalakad ay mayroong mahalagang epekto sa mga susunod na mga pangyayaring magaganap sa bansa.

Nais palitawin ng papel na ito na nagtagumpay ang pamahalaang militar sa pagtatayo ng pundasyon ng iba’t ibang sangay ng pamamahala tulad sa sistema ng edukasyon, kalusugan, at kapayapaan, subalit nabigo naman sa pagpigil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng kanyang pwersa at mga tropa ni Aguinaldo na nagdulot naman ng angkop na kondisyon para sa digmaang kumitil ng libo-libong buhay at sumira ng maraming ari-arian at imprastraktura.

Ang̃ mg̃a ninunò sa iná ni Teodora, ay buhat din sa mabuting̃ ang̃kán. Manuel Quintos, ang̃ amá ng̃ kanyáng̃ iná ay isáng̃ mabuting̃ batà sa «Universidad de Sto.

Tomás», at mabuting̃ amá palibhasà ay nagsikap na ang̃ kanyáng̃ anák na si Brigida ay magíng̃ isáng̃ babaing̃ may pinagaralan.Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng Wiki Filipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na sakop ng 1951 Mutual Defense Treaty ang pagdating ng mga Amerikano sa Marawi.This paper aims to present the conduct of the Military Government established by the Americans in the Philippines from the time after the mock battle of Manila between the United States and Spain was staged on August 13, 1898, until before the Filipino-American War on February 4, 1899.Although it was replaced by a civil one only in 1901, the administrative and diplomatic programs and activities it initiated during the first six months of its existence had significant effects in the succeeding events that would happen in the country.Mainit at maalinsangan ang klima ng Pilipinas tuwing tag-araw na magsisimula mulang Pebrero hanggang Mayo.